arirangarario.com
Go home
게시판

Community

  하창수
  끔찍한 혜안
  

끔찍한 혜안
이번 달 중순쯤에 나오게 될 번역서의 교정을 보다가 뒤통수와 가슴을 동시에 때린 한 마디. 70년대에 미국 대통령을 지낸 지미 카터가, 40여년 전(1976) 외교정책회의에서 던진 말:
"As long as the more powerful nations exploit the less powerful, they will be repaid by terrorism, hatred, and potential violence. Insofar as our policies are selfish or cynical or short-sighted, there will inevitably be a day of reckoning.(힘이 센 국가들이 힘이 약한 국가들을 부당하게 착취한다면, 결국 테러와 증오와 잠재적 폭력이라는 대가를 치르게 될 것이다. 우리의 정책들이 이기적이거나 냉소적이거나 근시안적이라면, 심판의 날을 피할 수 없을 것이다.
[인쇄하기] 2014-10-02 01:48:05

이름 : 비밀번호 :


     
  


Category  :  전체(3810)  미술 (1068)   음악 (370)   문학 (1669)   역사 (489)   여행 (212)   

관리자로그인~~ 전체 3810개 - 현재 3/96 쪽
3730 John 2015-03-08 829
3729 박진희 2015-03-08 900
3728 산성 2015-02-05 923
3727 박재연 2015-01-13 944
3726 조이스 박 2015-01-12 1000
3725 아리랑 2015-01-10 1028
3724 산성 첨부화일 : 3937_01.jpg (42071 Bytes) 2015-01-07 954
3723 John 2015-01-05 1206
3722 산성 2015-01-01 3
3721 조이스 박 2015-01-01 933
3720 아리랑 2014-12-31 870
3719 아리랑 2014-12-28 872
3718 산성 첨부화일 : 4cc97cf10ad47.jpg (154781 Bytes) 2014-12-24 896
3717 John 2014-12-23 971
3716 이종태 2014-12-22 888
3715 산성 2014-12-15 931
3714 홍선희 2014-11-15 1043
3713 John 2014-11-13 1045
3712 이종태 2014-11-07 1098
3711 산성 첨부화일 : 3924_1.jpg (84659 Bytes) 2014-11-07 1111
3710
  태도
John 2014-10-21 1060
3709
  Breath
상하 첨부화일 : 상하.jpg (12453 Bytes) 2014-10-17 915
3708 산성 첨부화일 : 3921_1.jpg (42052 Bytes) 2014-10-17 1011
3707
  생일
산성 2014-10-06 953
3706 상하 첨부화일 : 10698402_541479062653855_694032562408291661_n.jpg (65274 Bytes) 2014-10-04 977
3705 헌팅톤 2014-10-03 881
3704
  입술
한강 첨부화일 : 10348603_10152717986616011_3878715470037027552_n.jpg (57424 Bytes) 2014-10-02 919
하창수 2014-10-02 908
3702 인사아트 2014-09-29 975
3701 John 첨부화일 : 1597779_778347538871115_3512751704995582560_o.jpg (125940 Bytes) 2014-09-21 2703
3700 산성 2014-09-18 1192
3699 한강 2014-09-13 992
3698 John 첨부화일 : 3911_images.jpg (5395 Bytes) 2014-09-12 984
3697 산성 2014-09-06 938
3696 한강 2014-09-03 932
3695 John 첨부화일 : 3908_2.jpg (8875 Bytes) 2014-09-03 1029
3694 산성 첨부화일 : 16078_837255739652454_6713581690407979819_n.jpg (72167 Bytes) 2014-09-01 1000
3693 John 첨부화일 : gu1.jpg (79638 Bytes) 2014-08-26 1091
3692 이민화 2014-08-22 906
3691 산성 2014-08-19 992
  [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]765
1368617
017-316-1022